Κριτήρια Επιλογής – Σύστημα Μοριοδότησης

Η διαμόρφωση του πίνακα των αποτελεσμάτων (τόσο του προσωρινού όσο και του οριστικού) με τους επιτυχόντες, επιλαχόντες και απορριφθέντες, θα προκύψει βάσει της εφαρμογής των κριτηρίων επιλογής και της μοριοδότησης που περιγράφεται παρακάτω. Η χρήση του συγκεκριμένου συστήματος μοριοδότησης διασφαλίζει την ταχύτητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια στη διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων με τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό για την τήρηση των χρονικών προθεσμιών που έχουν τεθεί στους στόχους της προτεινόμενης πράξης. Η διαδικασία της βαθμολόγησης και ταξινόμησης των υποψηφίων πραγματοποιείται από την ομάδα έργου της προτεινόμενης πράξης. Το παρόν σύστημα μοριοδότησης - επιλογής έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη την τήρηση των κανόνων της Πρόσκλησης. Με βάση αυτό το σύστημα θα επιδιωχθεί να διαπιστωθεί η πληρότητα των βασικών κριτηρίων (on/ off) επιλογής, καθώς και η κάλυψη των υπόλοιπων κριτηρίων επιλογής όπως αυτά έχουν τεθεί και σε ποιο βαθμό καλύπτονται.

Το σύστημα μοριοδότησης που έχει ήδη σχεδιαστεί και διαμορφωθεί θα περιλαμβάνει τη συμπλήρωση υποχρεωτικά ως προς όλα της τα πεδία, την ηλεκτρονική ή έντυπη αίτηση και η αποδοχή των όρων που αναγράφονται σε αυτή για προσκόμιση των δικαιολογητικών (η λίστα των οποίων αναγράφεται) όταν ζητηθούν, καθώς και ότι τα δηλωθέντα στοιχεία που συμπληρώνει ο υποψήφιος είναι αληθή (η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης). Τα επιμέρους στοιχεία της αίτησης συμμετοχής διασφαλίζουν τις αναγκαίες πληροφορίες για την πρώτη κατανομή των υποψηφίων ανά περιφέρεια.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται:

 • Προσωπικά Στοιχεία, από τα οποία διαφαίνονται τα στοιχεία ταυτότητας του υποψήφιου, δημογραφικά στοιχεία του όπως το φύλο, η ηλικία, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας. Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι ειδικά στη διεύθυνση του υποψήφιου ζητείται η συμπλήρωση μέχρι και σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, ώστε να είναι εύκολη η πρώτη ταξινόμηση των αιτήσεων.
 • Η συμπλήρωση των στοιχείων που αφορούν στο εκπαιδευτικό επίπεδο των υποψηφίων, στη συνολική εργασιακή εμπειρία (εφόσον υπάρχει), είναι σημαντική αφού θα βοηθήσουν τόσο στη διαμόρφωση ομοιογενών τμημάτων κατάρτισης, καθώς και στη συλλογή ποιοτικών στοιχείων για τη διεξαγωγή συνολικής αποτίμησης της πράξης.
 • Επιπλέον, κατά την συμπλήρωση της αίτησης του υποψηφίου θα συμπληρώνονται στοιχεία που αφορούν την ανεργία (για τον υπολογισμό του διαστήματος ανεργίας), αλλά και στοιχεία που αφορούν την οικογενειακή κατάσταση και το εισόδημα, ώστε να διαπιστωθεί αν εντάσσεται στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που είναι κάτω του ορίου της φτώχειας. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν κριτήρια on/ off.
 • Επιπρόσθετα, στην αίτηση συμμετοχής ζητείται από τους υποψήφιους να βάλουν με σειρά προτεραιότητας τα αντικείμενα κατάρτισης που τους ενδιαφέρουν, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία συγκρότησης των τμημάτων.

Κριτήρια Αποκλεισμού (on / off)

Ως κριτήρια αποκλεισμού περιγράφονται τα κριτήρια που ο υποψήφιος ωφελούμενος πρέπει να πληροί και να είναι σε θέση να αποδείξει, με έναν από τους ενδεδειγμένους τρόπους όπως προκύπτει από τα δικαιολογητικά που ζητούνται, την πληρότητά τους. Συγκεκριμένα, για να μπορεί ένας υποψήφιος να υποβάλλει αίτηση που θα ληφθεί υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης - μοριοδότησης θα πρέπει να:

 1. Είναι άνεργος με ενεργό δελτίο ανεργίας.
 2. Έχει εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό κατά περίπτωση) κάτω του ορίου της φτώχειας. Ως όριο της φτώχειας, προσδιορίζεται βάσει της «Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών: Κίνδυνος Φτώχειας», ΕΛΣΤΑΤ Ιούνιος 2018, για το έτος 2017, στα 4.500,00 € για μονοπρόσωπα νοικοκυριά προσαυξανόμενο κατά :
  • 50% για τον/την σύζυγο
  • 50% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο από 14 έως και 24 ετών.
  • 30% για κάθε τέκνο κάτω των 13 ετών.

Βαθμολογούμενα κριτήρια επιλογής

Στους ΠΙΝΑΚΕΣ 2 και 3 παρατίθεται η καταγραφή των κριτηρίων επιλογής που βαθμολογούνται βάσει των στοιχείων που έχει δηλώσει ο υποψήφιος στην αίτησή του αρχικά, καθώς και η βαθμολογία που λαμβάνει κάθε κριτήριο. Τα συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής συνδέονται με την ομάδα στόχου – ωφελούμενων καθώς και την επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων που έχουν τεθεί. Αναλυτικότερα τα κριτήρια επιλογής θα αφορούν στο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα, στο συνολικό διάστημα συνεχόμενης ανεργίας, καθώς και στην ηλικία κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η ανάλυση και ο τρόπος υπολογισμού της βαθμολογίας κάθε κριτηρίου παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

 Κριτήρια  Συντελεστής βαρύτητας ανά κριτήριο
Κ1: Ατομικό ή Οικογενειακό Εισόδημα 60%
Κ2: Συνολικό Διάστημα Συνεχόμενης Ανεργίας 35%
Κ3: Ηλικία κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 5%

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

 A/A  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ  ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
 1  Συνολικό δηλωθέν εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (φορολ. Έτος 2017)

(Μέγιστος βαθμός: 35 μόρια)*

*Τα μόρια αυτού του κριτηρίου υπολογίζονται με 2 δεκαδικά ψηφία

Αφορά το συνολικό δηλωθέν εισόδημα φορολογικού έτους 2017 όπως αυτό αποτυπώνεται
στον πίνακα Γ2 της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα)
 Βαθμός Χ = Εισόδημα / [4.500*(Α1+Α2+Α3+Α4)]

Όπου:
Εισόδημα: Ατομικό ή Οικογενειακό εισόδημα

Α1: Υπολογίζεται το πρώτο μέλος του νοικοκυριού και λαμβάνει τη τιμή 1,00

Α2: Παίρνει τη τιμή 0,50, στη περίπτωση συζύγου

Α3: Παίρνει τη τιμή 0,50 πολλαπλασιασμένη με το πλήθος των
εξαρτώμενων τέκνωντου νοικοκυριού ηλικίας μεγαλύτερης ή ίσης των 14 και μικρότερης ή ίσης των 24 ετών

Α4: Παίρνει τη τιμή 0,30 πολλαπλασιασμένη με το πλήθος των
εξαρτώμενων τέκνων του νοικοκυριού ηλικίας μικρότερης ή ίσης των 13 ετών
  0,85 ≤ Χ ≤1 : 24,5
 0,60 ≤ Χ < 0,85 : 28
 0,40 ≤ Χ < 0,60 : 29,75
 0,20 ≤ Χ < 0,40 : 31,5
 0 ≤ Χ < 0,20 : 35
 2   Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας

(Μέγιστος Βαθμός:20 μόρια)

Σημ. Για την μοριοδότηση της ανεργίας θα υπολογισθεί ως καταληκτική
ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
 Συνεχόμενη Ανεργία 1 Μόριο ανά πλήρη μήνα
 3  Ηλικία υποψηφίου

(Μέγιστος Βαθμός: 10 μόρια)
  Μέχρι 40 ετών 5
 Από 41 και άνω 10
 Συνολική Βαθμολογία
 (Κριτήριο Επιλογής 1) * 60% + (Κριτήριο Επιλογής 2) *35% + (Κριτήριο Επιλογής 3)*5%
Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου